الامان الغوث یابن العسگری

خسته ام از توبه های سَرسَری   از هوای نفس و از دیو و پری
 
دوستـــانِ دشـمـنـم در یـاوری   مــادرانِ بـدتـر از نـامـــادری
 
باید امشب رفت راه دیگـری
الامان الغوث یابن العسگری
 
****
 
عده ای خوابند، پس بیدار کو؟   عده ای مست اند، پس هوشیار کو؟
 
پـس زبـان مـیـثـم تـمّــار کو؟   در شبـــــ روشـنـگری عـمـار کـــو؟
 
قهـرمانِ غرقِ غربت رهبری
الامان الغوث یابن العسگری
 
****
 
کـاش مـولایـم علـی تنــها نبـود   ایـن جوابـــ روضـه هـای مـا نبـود
 
ایـن جوابــــ ظهـر عـاشـورا نبـود   ایـن جوابـــ حضرت زهــرا(س) نبـود
 
فوت و فن های فرار از روسری
الامـان الغـوث یابن العسگـری
 
****
 
خـوش خیالان خوب رندی می کنند   جـای مـردی، مآرد رنآدی می کنند
 
گلــه گلــه گــاو بــنــدی می کنند   گاو صندوق، چشم بندی می کنند
 
گم شده اسناد با جادوگری
الامان الغوث یابن العسگـری
 
****
 
عـده ای بـا یـاد قُـدقُـد آس و پاس   عده ای از جوجه خواران در تراس
 
الغرض جمع است مردم را حـواس   اخـتـلاس و اخـتلاس و اخـتلاس
 
چشم ما باشد به روز داوری
الامان الغوث یابن العسگری
 
****
 
مال مردم مال بابات است؟ نه   وقـفـــ خــرج انتـخـابـات اســت؟ نه
 
جرم تو لازم به اثبات است؟ نه   این همان مسئول محتاط است؟ نه
 
کـوس آقایی زند هر نوکـری
الامان الغوث یابن العسگری
 
****
 
دور از جـــان هــمـــه افــراد دزد   داد بر مردم به کوچه یاد دزد
 
در شلوغی می زند هی داد دزد   چــوب را بــردار تا فـریـاد دزد
 
لاجـرم آید به گوشِ هر کری
الامان الغوث یابن العسگری
 
****
 
جنگ با ما کار هر دژخیم نیست   چاره دژخیم ها تعظیم نیست
 
درد مـردم از غـم تحریم نیست   در دل اهـل عبادت بیم نیست
 
آه از این فتنه ها و خود سری
الامان الغـوث یابن العسگـری
 
****
 
مجـلـس اهـل دعـا پـر رونـق است   هق هق اهل بکا چون حق حق است
 
صلح و جنگ این ولایت مطلق است   اهـل بـاطـل نـوبـت جـاء الحـق است
 
می دهد این ذکر ما را برتری
الامان الغوث یابن العسگـری
 
****
 
از منافق هرچه می افتد نقاب   مـی شود پـر رو تـر و حاضـر جواب
 
با دم از حـق بشر با آب و تاب   کشتن شهری مسلمان شد ثواب
 
سوخت جان شیعه در ناباوری
الامـان الغتوث یابن العسگـری
 
****
 
آه از اینگونه کشتار، آه آه   آه از این جانسوز اخبار، آه آه
 
آه از اوضـاع میانمـار، آه آه   پس کجایی ای علمدار، آه آه
 
ای که امـت را امـیـد آخـری
الامان الغوث یابن العسگری
 
****
 
حق نمی گردد فنا در زیر سُم   نیست آیا بدتر از بمب اتم؟
 
کشتـن یک شهر در اخبـار گُم   ایـهـا الـمـذمـل ، قُـم، قُـم
 
 
تا که با شمشیر فریاد آوری
الامان الغوث یابن العسگری
 
****
 
مـا دعـا کـردیـم و آنـهـا بـرده اند   نوحه خوان ما، سینه زنها برده اند
 
بی کفـن ها بی کفن ها برده اند   مـردهـا تنـها نـه ، زن هـا بـرده اند
 
ای شهادت باز از ما می بری
الامان الغوث یابن العسگری
 
****
 
یک طرف از دست خود جان برلبم   یک طرف بالا نرفته یا ربـم
 
یک طـرف از هـجـر در تـاب و تبـم   یک طـرف یـاد مزار زینـبـم
 
با مزار عمه ات کین گستری
الامان الغوث یابن العسگری
 
****
 
شیعه مولا جان چنین بی کس نبود   روزی ما دست خار و خس نبود
 
در کـبــوتـر خـانـه هـا کـرکـس نبـود   قبر زهرا بود مخفی، بس نبود؟
 
حیدری کن حیدری کن حیدری
الامـان الغـوث یابـن العسگـری
 
****
 
خوب شد این باب آخر وا نشد   قبـر زهـرا مـادرت پیـدا نشد
 
چـون بقیـع بازیچه اعداء نشد   یا که ویران مثل سامرا نشد
 
ای که فـکـر انـتـقام مـادری
الامان الغوث یابن العسگری
 

سعید حدادیان 
/ 9 نظر / 43 بازدید
کنیزالرضا(آشیانه ی سرخ سابق سنگر مجازی فعلی)

سلام ریحانه خانم. من رو یادته؟ خواهر دلم واست ی دنیا تنگ شده سراغی از مانمیگیری؟ راستی فکر نکنم این رو گفته باشم من اسفند گذشته بالاخره رفتم جنوب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! داشتم پیام های سابق وبم رو میخوندم اولین پیامی که ازت دیدم بد دلم هواتو کرد. امیدوارم یادت مونده باشم. بسی محتاج دعایم. پیش من بیای خیلی خوشحال میشم. فعلا یا علی.

رها

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ آپم

jangali

بیش از این هم می توان از زندگی لذت برد ،اما فقط و فقط در صورتی که به جایگاهی برسی که خودت از خودت راضی باشی و بنا به تجربه ای به مدت خلقت آدم تاکنون این ممکن نیست جز با نزدیکتر شدن هر چه بیشتر به جایگاهی که خالقت برایت در نظر گرفته است... اما تو ای تنها موجود مختار و فهیم این عالم بی نهایت ،آیا می توانی بپذیری آنقدر کوچک و حقیر باشی که با لذت های زود گذر دنیایی اشباع و خشنود شوی و مدتی بعد (قبل یا بعد از مرگ)پشیمان نشوی؟ یافتن این پاسخ این سوال ارزش گذاشتن تمام عمر را دارد . حداقل لحظه ای تامل کن تا نزد وجدانت شرمسار نشوی...

تا بهشت راهی نیست...

بسم الله شهید مسعود آخوندی : "استاد ٍ دانشگاه ٍ جبهه امام است و فارغ التحصیلان آن شهدا ... " وبلاگ "تک پسر" به مدد سید الشهدا (ع) به نام شهید مسعود آخوندی چند روزیه که راه اندازی شده. حضور شما انشاالله که به گرمتر شدن این محفل کمک میکنه. یاعلی

abbas

کاری متفاوت از شبکه نصر انیمیشن زیبا درباره فجایع میانمار پیشنهاد میکنم حتما ببینید http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=6850

jangali

چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد....

رحیم

بسم الله الرحمن الرحيم الهم عجل لوليک الفرج (عج ) سلام دوست من خسته نباشي وبلاگت روز به روز داره قشنگتر ميشه تبريک ميگم به وبلاگ من هم تشريف بياور خوشحال مي شوم من را از نظرات خوبت محروم نکني موفق باشي يا علي (ع)

متین

الامان الغوث یاابن العسکری... الهم عجل لولیک الفرج... "ومن الله توفیق"

نجوا

سلام با مطلبی با عنوان به دنبال گمشده به روزم یا علی...